Tasavvufta İlk Hedef: KALP TEMİZLİĞİ

Kalp temizliği denince ne anlıyoruz?

Bu konu dini hayatımızın temelini oluşturduğu halde, her mümin tarafından aynı hassasiyetle üzerine düşülmüyor. Günümüzde, farz ibadetleri yapıp büyük günahlardan sakınmak “takva” olarak tanıtılır ve bu yeterli görülür.

Aslında büyük günahları terk etmek takvanın birinci basamağıdır; fakat son noktası değildir. Kalpte bulunan ve kalp ile işlenen manevi günahlar dan da arınmadıkça gerçek temizlik gerçekleşmez.

Allahu Teala: “Günahın açığını da gizlisini de terk edin. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka çekecekler”1 buyurarak, her türlü günahtan uzak durulmasını bizlere emretmiştir.

kalp temizliği ile ilgili ayetler

Kur’an, kalbin temizliğine “tezkiye” ismini vermiş ve ebedi kurtuluşu ona bağlamıştır.2

kalp temizliği eş anlamlısı

Hz. Peygamber’in (s.a.v) temel görevi de tebliğ ve tezkiye olarak belirlenmiştir.3

Tezkiye, kalıbı değil kalbi temizlemektir. Bu ise kalbin şirk, küfür, isyan ve gaflet gibi manevi kirlerden arındırılmasıdır.

Bu arındırma iman, nur, feyiz, tövbe, istiğfar, gözyaşı ve ibadetlerle olur.

kalp temizliği nasıl yapılır

Hadisler, güzel ahlakın asıl merkezi olarak kalbi işaret eder. Efendimiz (s.a.v), kalbin dini yaşantıdaki yerini şöyle tanıtmıştır:

“İnsan vücudunda öyle bir parça vardır ki, o iyi olduğu zaman bütün bedenin işleri iyi ve güzel olur. O bozulduğu zaman, bütün vücut bozulur. Dikkat edin o parça kalptir. “4

kalp temizliği ile ilgili ayet ve hadisler

Bunun için mürşitler, insan eğitiminde ilk hedef olarak kalbi seçerler. Bütün gayretlerini, müridinin kalbinin uyanması ve ihyası için kullanırlar. Bu işi devamlı gündemde tutarlar; gerçekleşmesi için çok fazla zaman ayırırlar.

Kalp Temizliği Vaaz

Üzülerek belirtelim ki, bugün insan kalbin manevi terbiyesi ihmal edilmiș, gayretler çoğunlukla mideye ve kalıba yöneltilmiştir. Kalp hastalığı denilince manevi değil, maddi kalp hep anlaşıla gelmiştir. Öyle ki kalple işlenen günahlar gizli olduğu için zahirdeki günahlar kadar üzerinde durulmamıştır.

Mesela, adam öldürmek, içki içmek, yalan söylemek büyük günahlardandır. Bir mümin bunlardan sakındığı gibi, kalp ile işlenen kin, haset, kibir, riya, aşırı dünya sevgisi, kader ve kazaya itiraz, ilahi takdire rızasızlık, gaflet gibi gizli günahlardan sakınmamaktadır.

Halbuki, İbnu Hacer el-Heyteminin naklettiği gibi: “Kalple işlenen günahlar, dış azalarla işlenen günahlardan daha tehlikelidir. Çünkü onlar, sonuçta imanı zedeler, ibadetin kabul edilmesin engeller, amellerin sevabını yok eder. Gizli günahların çoğu insanı şirke sürükler, nifaka bulaştırır, dinden bile çıkarır. Ayrıca kalpte yer eden gizli günahlar, devamlıdır, her zaman insanı tehlikeye sokar. Zahiri günahlar ise böyle değildir.”5

kalp temizliği ile ilgili güzel sözler

Bir insan devamlı adam öldüremez, hiç ara vermeden içki içemez. Fakat hasetçi bir insan devamlı haset ateşiyle kavrulur. Kibirli bir insan her işinde kibrini ortaya koyar. Riyakar bir insan, her ne yapsa işlerinde riya kokar. Aşırı dünya sevgisi, mal hırsı tedavi edilmezse, can çıkana kadar kalbe yara olur.

Kalbi saran günahları fark etmek kadar, onları terk etmek de zordur. Bunun için gerçekten ıslah olmuş ve Allah ile huzur bulmuş insan sayısı azdır.

kalp temizliği ile ilgili davranışlar

Tasavvufta Kalp Temizliği

Tasavvufun ana konusu, batinî fıkıhtır. Batınî fıkıh, insanın iç alemini oluşturan kalp, ruh, nefis ve diğer latifelerin tezkiye, terbiye, terakki ve inkişaflarını hedefleyen manevî, nurani, kalbî bir ilimdir.

Zahirî fıkıh vücudumuzun dış azaları ile yapacağı ibadet ve vazifeleri inceleme konusu yaptığı gibi, batınî fıkıh diyebileceğimiz tasavvuf da kalp temizliği ile ilgili ibadet ve ahlakları temel konusu yapmıştır.

Tasavvufun hedefi, kalbin ihsan mertebesine ulaşmasıdır. İhsan hakkında daha fazla bilgi için ihsan nedir kısaca adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

İhsan, kalbin manevi kirlerden temizliği ve gafletten uyanması sonucu yakin haline ulaşır. Yakin, kalbin Cenab-ı Hakk’ı görüyor gibi bir şuur ve hassasiyete sahip olması demektir. Bu hal, her mümin için bir hedeftir.

Zira Rasulullah (s.a.v) Efendimizin işaret ettiği gibi din, iman, İslam ve ihsandan oluşmaktadır.6

kalp temizliği ile ilgili sözler

Din imanla başlamakta, ibadetlerle olgunlaşmakta, ihsanla olgunluğa ulaşmaktadır.

Tasavvufta kalp temizliği üç safhada gerçekleştirilmektedir. Birinci safha manevi kirlerden temizlik, ikincisi yüksek ahlaklarla güzellik, üçüncü ise ilahi huzurda Yüce Allah ile özel beraberliktir.

Bundan sonrası huzur makamıdır. Mürşitler, bu hali “kurbiyyet” olarak tarif ederler ve gerçek manada “sufi” kelimesini bu sıfatı elde etmiş kamil insan için kullanırlar.”7

Kur’an’da bu yakınlığa ulaşanlar “mukarrebun” sıfatıyla tanıtılır. İlahi taksime göre onlar, insanlar içinde “Sâbikûn” sınıfını oluşturmaktadır.8

kalp temizliği ile ilgili ayetler

Kısaca özetlediğimiz kalbin temizliği – tezkiyesi ve nefsin terbiyesi hali, bütün müminlerin ortak hedefidir. Bu hedefte hiçbir ihtilaf yoktur. İhtilaf onun nasıl elde edileceği konusundadır.

Nefis terbiyesi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için nefis terbiyesi nedir konulu yazımızı okuyabilirsiniz.

Beden ve Kalp Temizliği

Hz. Peygamber (s.a.v) hayatı süresince beden ve kalp temizliği işininin merkezinde bizzat kendisi bulunuyordu. Manevi temizlik ve terbiye onun nezaretinde gerçekleşiyordu. Ondan sonra bu görev farklı usullerle yerine getirilmeye çalışıldı.

Peygamberimizin yaşadığı asırdan sonra kalp hastalıkları çoğaldı ve yaygınlaştı. Öyle ki dini hayata taklit hakim oldu. Yaşanan manevi gerilemeye devlet yönetimi bir çare bulamadı. Bütün iyi niyetlerine rağmen fıkıh alimleri bu manevi gerilemeyi durduramadılar, onu üzülerek seyrettiler.

Hadis alimleri içine düşülen manevi boşluğun tehlikelerini sadece anlatmaktan başka bir şey yapamadılar. Tefsir alimlerinin uyarıları halkı yöneldiği dünya hırsından alıkoymadı.

Bu arada hicri II. asırla birlikte yeniden bir ihya hareketi başladı. Bu, sönmeye yüz tutan dini hayatı canlandırma hareketiydi. Bu dini yaşantıdaki canlanmanın başında büyük veliler, mürşitler bulunuyordu.

Veliler ve mürşitler, aynı zamanda daha sonra bir disiplin halini alacak tasavvufi terbiyenin temellerini oluşturuyordu. Hasan el-Basri, Maruf el-Kerhi, Malik b. Dinar, Zünnun el-Misrî, Süfyan es-Sevri, Haris el-Muhasibi, Cüneyd el-Bağdadi gibi zatlar, bu hareketin ilk öncülüğünü yapan kimselerdir.

Önceleri, kalp temizliği vaaz, sohbet ve örnek tavırlarla halkı kucaklayan bu irşat faaliyetleri, hicri altı, miladi on birinci yüzyılda tarikat adı altında kurulan terbiye müesseseleri ile yeni bir şekil aldı. Ve İslam alemine yayıldı.

Tarikat hakkında bilgi edinmek için Tasavvuf ve tarikat nedir adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

https://dinmatik.com/tasavvuf-tarikat-nedir-islamda-mezhepler/

Kurucularına nispet edilerek Kadirî, Rufâî, Kübrevî, Şazeli, Nakşibendî, Mevlevi, Bayramî adı verilen çeşitli tarikatlar, Müslümanların dini duygu ve düşüncelerinde bir bütünlük oluşturdu. Bütün bu terbiye ekollerinin oluşturduğu sisteme “tasavvuf” diyebiliriz. Bu sistemi kuranların ortak görüşü şudur:

“Hz. Peygamberin (s.a.v) sünnetini takip etmekten başka Allah’a giden hiçbir yol yoktur. Biz bütün hallerini ve işlerini Kur’an ve sünnetle ölçüp onların emir ve işaretine göre hareket etmeyeni Allah adamı saymayız.”9

Tasavvuf deyince akla gelecek anlayış budur. Bu ölçü ve edepleri kim korursa gerçek mümin, hakiki sufi odur. Tasavvufun hedefe aldığı temizlik ve terbiye her mümin için gerekli bir terbiyedir. Öyle ki, İmam Gazali (rah) böyle bir terbiyeye girip nefsi ıslah etmeyi, herkes için farz-ı ayın kabul eder. Yani olmazsa olmaz gibi şart koşar. Çünkü peygamberler hariç, hiç kimse manevi hastalıklardan uzak değildir ve onlardan tek başına kurtulamaz’ der.10

Büyük veli Ebu’l-Hasan eş-Şâzelî (k.s) şöyle der:

“Maneviyat ilmi ve terbiyesi almayan kimse, hiç farkında olmadan bir çok büyük günah işlerken ölür gider.”11

kalp temizliği ile ilgili güzel sözler

İbnu Allan es-Sıddîkî (rah) ise, farkında olunmayan bu günahların kibir, kendini beğenme, ibadetiyle övünme, insanları beğenmeme gibi gizli günahlar olduğunu belirtir.12

kalp temizliği ile ilgili sözler

Tasavvuf nedir kategori altında yayınladığımız kalp temizliği nedir adlı yazımızın sonuna geldik. Tasavvuf hakkında daha çok yazı okumak için hazırladığımız dev rehbere göz atabilirsiniz.


Kaynakça | Bibliyografya

 1. En’am, 120.
 2. Bkz: A’lâ, 14-15; Şems, 9-10.
 3. Bkz: Al-i Imran, 164; Cuma.
 4. Buhari, İman, 39; Müslim, Masakat, 107; Ibnu Mace Fiten, 14.
 5. Heytemi, ez-Zevacir, I, 49.
 6. Buhari, Iman, 37; Müslim, Iman, 1; Ebu Davud, Sünnet, 16; Tirmizi, iman, 4; İbnu Mace Mukaddime 9.
 7. Sühreverdi, Avarifül-Mearif, 18.
 8. Bkz: Vakia, 11-12.
 9. Ebu Nuaym, Hilyetü’l-Evliya, X, 257; Sülemi, Tabakatu’s-Sufiyye, 159; Kuşeyri, Risale, I, 107; Sühreverdi, Avarifü’l-Mearif, 55.
 10. Ibnu Acibe, Ikazu’l-Himem, 21.
 11. Ibnu Acibe, Ikazu’l-Himem, 21.
 12. Abdulkadir Isa, Hakâik ani’t-Tasavvuf, 35.

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir