Esmaül Hüsna Sayıları | Allah’ın Kaç İsmi Var

Esmaül Hüsna Sayıları

Esmaül hüsna sayıları olarak ilk akla gelen şey, sayıyı doksan dokuz olarak belirleyen ve esmaül hüsna ile ilgili Müslümanlar arasında meşhur olan hadistir. Ebu Davud ile Nesai dışında Kütüb-i Sitte’de, Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde Nesal’nin es-Sünenü’l-Kübra’sında, Hakim’in el-Müstedrek’i ile diğer hadis mecmualarında yer alan ve hepsi de Ebü Hüreyre’ye ulaşan rivayetlerin muhtevası iki kısma ayrılır. Bütün rivayetlerin kaydettiği birinci kısmın meâli şöyledir: “Allah’ın 99 ismi –yüzden bir eksik ismi vardır. Bunları ezberleyip benimseyen (İhsa) cennete girer.” Hadisin bu kısmını içeren bazı rivayetlerin sonunda, “O tektir, tek olanı sever” şeklinde bir ilave de mevcuttur. Metindeki “ahsâhâ” lafzı bazı rivayetlerde “hafizahâ” ibaresiyle nakledilmiştir. Hadiste cennete girmeye vesile olarak gösterilen “ihsa” kelimesinin buradaki anlamı üzerinde Buhari’den itibaren önemle durulmuş ve kelimenin “saymak, ezberlemek, anlamak” şeklindeki sözlük anlamının ötesinde bir mana taşıdığı görüşü ağırlık kazanmıştır.

Ebü Hüreyre (Allah ondan razı olsun) hadisine yer veren on beş civarında ana hadis kaynağı içinde sadece tirmizi ile İbn Mace tarafından metne, doksan dokuz isim ihtiva eden bir liste ikinci kısım olarak eklenmiştir. Tirmizi kaydettiği dört ayrı senedin sadece birine, İbn Mace de iki senedin sadece birine isim listesini ilave etmiştir. Buna karşılık Buhâri, Müslim, es-Sünenü’l- Kübra’sında Nesâî ve hadisi yedi ayrı senetle tekrarlayan Ahmet b. Hanbel bu listeye yer vermemişlerdir. Tirmizi’nin Sünen’inde kaydedilen esmaül hüsna listesi lafza-i celal ile başlayıp “Sabûr” ismiyle sona ermekte ve daha sonra İslam dünyasında meşhur olmuş şekliyle Allah’ın 99 ismi içermektedir. Bunların ilk on dördü Haşr suresinin son Ayetlerin de sıralandığı şekliyle alınmıştır. İbn Mace’nin rivayet ettiği listede ise bu düzen korunmadığı gibi farklı isimler de yer almış, ayrıca metnin sonundaki “Ahad” ismiyle esmaül hüsna sayısı 100’e çıkarılmıştır.

Esmaül hüsna nedir adlı yazımızın sonuna geldik inşallah. Esmaül hüsna hakkındaki bütün bilgileri aşağıdaki yazıdan öğrenebilirsiniz.

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir