Esmaül Hüsna: 99+ İsim | Anlamları ve Tesbihleri | Dev Rehber

Esmaül hüsna adlı yazımıza hayırla geldiniz.  İnsan, hayatın hangi evresinde ve hangi konumunda bulunursa bulunsun Rabbü’l-Alemin’i hakiki manada tanımakla yükümlüdür. Cenab-ı Hakk’ı bilmeden, O’na hakkıyla yönelmeden ve bağlanmadan insanın ne kendisini kavraması ne de dinini öğrenmesi mümkün olur.

İnsanın Rabb’ini tanıması için Allah’ın isim ve sıfatları’nı  en doğru şekilde bilmesi ve esmaül hüsna hakkında detaylı bilgi öğrenmesi gerekir. Bu şekilde her Müslümanın esmül hüsna’yı anlamlarıyla öğrenmesi lazımdır. Nitekim Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

“En güzel isimler Allah’ındır.  O halde O’na o güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır”1

Çalışmasını yaptığımız emaül hüsna adlı yazı, Allah’ın 99 ismi anlamı ve açıklamalarından müteşekkildir. Ayriyeten esmaül hüsna sırları anlatılmaktadır.

“Şeriat Alimleri ve tarikat büyükleri esmaül hüsnayı Arapça ve Farsça olarak ayrıntılı şekilde açıklamışlar ve bu ismi şerifler’in faydalarını bir araya toplamışlardır. Biz de Türkçe olarak kaleme

aldığımız esmaül hüsna adlı yazının hem avama hem de havasa fayda vermesi için Allah’ın güzel isimleri’ni kısa şekilde açıkladık.

Esmaül hüsna isimlerinde teker teker “Arifin isimden nasibi şudur” diyerek müridin üzerine gereken hisselere ve uygulaması gereken daldaki davranışlara değineceğiz. Sade ve akıcı bir üslupla Türkçe olarak kaleme alınmış olan esmaül hüsna adlı  eserde Şah-ı Nakşiben’din ve Hoca Alaaddin Attar’dan nakledilen sözlerle bu esmaül hüsna eseri ayrı bir güzellik katmıştır.

Tevfik ve İnayetiyle.

Esmaül Hüsna Rehberi: İÇİNDEKİLER

Esmaül Hüsna Nedir? Esmaül Hüsna Anlamı

Esmaül Hüsnanın Önemi Fazileti Sırları

Esmaül Hüsna Sayıları | Allah’ın Kaç İsmi Var

Esmaül Hüsna le İlgili Sözler Beyitler

Esmaül Hüsna: 99+ İsim | Anlamları ve Tesbihleri | Dev Rehber

Esmaül Hüsna Sırları

Esmaül Hüsna İle İlgili Hadisler Ayetler

Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Er Rahman Anlamı | Er Rahman Ne Demek?

Er Rahim Anlamı | Er Rahman Ne Demek?

El Melik Anlamı | El Melik Ne Demek?

El Kuddüs Anlamı ve Fazileti

Es Selam Anlamı | Es Selam Ne Demek?

El Mümin Anlamı | El Mümin Ne Demek?

El Müheymin Anlamı | El Müheymin Ne Demek?

El Aziz Anlamı | El Aziz Ne Demek?

El Cebbar Anlamı | El Cebbar Ne Demek?

El Mütekebbir Anlamı | El Mütekebbir Ne Demek?

El Halık Anlamı | El Halık Ne Demek?

El Bari Anlamı | El Bari Ne Demek?

El Musavvir Anlamı | El Musavvir Ne Demek?

El Ğaffar Anlamı | El Ğaffar Ne Demek?

El Kahhar Anlamı | El Kahhar Ne Demek?

El Vehhab Anlamı | El Vehhab Ne Demek?

Er Rezzak Anlamı | Er Rezzak Ne Demek?

El Fettah Anlamı | El Fettah Ne Demek?

El Alim Anlamı | El Alim Ne Demek?

El Alim Ne Demek? El-Alîm (c.c) Manası Nedir?

El Kabıd Anlamı | El Kabıd Ne Demek?

El- Basit Anlamı | El Basit Ne Demek?

El Hafıd Anlamı | El Hafıd Ne Demek?

Er Rafi Anlamı | Er Rafi Ne Demek?

El Muiz Anlamı | El Muiz Ne Demek?

El Müzil Anlamı | El Muzil Ne Demek?

El-Muiz ve El-Muzill Manası Nedir?

Es Semi Anlamı | Es Semi Ne Demek?

El Basir Anlamı | El Basir Ne Demek?

El Hakem Anlamı | El Hakem Ne Demek?

El Adl Anlamı | El Adl Ne Demek?

El Latif Anlamı | El Latif Ne Demek?

El Habir Anlamı | El Habir Ne Demek?

El Halim Anlamı | El Halim Ne Demek?

El Azim Anlamı | El Azim Ne Demek?

El Gafur Anlamı | El Gafur Ne Demek?

Eş Şekur Anlamı | Eş Şekur Ne Demek?

El Aliyy Anlamı | El Aliyy Ne Demek?

El Kebir Anlamı | El Kebir Ne Demek?

El Hafiz Anlamı | El Hafiz Ne Demek?

El Mukit Anlamı | El Mukit Ne Demek?

El Hasib Anlamı | El Hasib Ne Demek?

El Celil Anlamı | El Celil Ne Demek?

El Kerim Anlamı | El Kerim Ne Demek?

Er Rakib Anlamı | Er Rakib Ne Demek?

El Mücib Anlamı | El Mucib Ne Demek?

El Vasi Anlamı | El Vasi Ne Demek?

El Hakim Anlamı | El Hakim Ne Demek?

El Vedud Anlamı | El Vedud Ne Demek?

El Mecid Anlamı | El Mecid Ne Demek?

El Bais Anlamı | El Bais Ne Demek?

Eş Şehid Anlamı | Eş Şehid Ne Demek?

El Hak Anlamı | El Hak Ne Demek?

El Vekil Anlamı | El Vekil Ne Demek?

El Kavi Anlamı | El Kavi Ne Demek?

El Metin Anlamı | El Metin Ne Demek?

El Metin Anlamı | El Metin Ne Demek?

El Hamid Anlamı | El Hamid Ne Demek?

El Muhsi Anlamı ve Fazileti | El Muhsi Ne Demek?

El Mubdi Anlamı | El Mübdi Ne Demek?

El Muid Anlamı | El Muid Ne Demek?

El Muhyi Anlamı | El Muhyi Ne Demek?

El Mümit Anlamı | Em Mümit Ne Demek?

El Hay Anlamı | El Hay Ne Demek?

El Kayyum Anlamı | El Kayyum Ne Demek?

El Vacid Anlamı | El Vacid Ne Demek?

El Macid Anlamı | El Macid Ne Demek?

El Vahid Anlamı | El Vahid Ne Demek?

El Ehad Anlamı | El Ehad Ne Demek?

Es Samed Anlamı | Es Samed Ne Demek?

El Kadir Anlamı | El Kadir Ne Demek?

El Muktedir Anlamı | El Muktedir Ne Demek?

El Mukaddim Anlamı | El Mukaddim Ne Demek?

El Muahhir Anlamı | El Muahhir Ne Demek?

El Evvel Anlamı | El Evvel Ne Demek?

El Ahir Anlamı | El Ahir Ne Demek?

Ez Zahir Anlamı | Ez Zahir Ne Demek?

El Batın Anlamı | El Batın Ne Demek?

El Vali Anlamı | El Vali Ne Demek?

El Müteali Anlamı | El Muteali Ne Demek?

El BERR Anlamı | El BERR Ne Demek?

Et Tevvap Anlamı | Et Tevvab Ne Demek?

El Müntekim Anlamı | El Müntekim Ne Demek?

El Afüvv Anlamı | El Afüvv Ne Demek?

Er Rauf Anlamı | Er Rauf Ne Demek?

Mâlikül Mülk Anlamı | Malikül Mülk Ne Demek?

Zül Celali Vel İkram Anlamı | Zül Celali Vel İkram Ne Demek?

El Muksit Anlamı | El Muksit Ne Demek?

El Cami Anlamı | El Cami Ne Demek?

El Ğaniyy Anlamı | El Ğaniyy Ne Demek?

El Muğnî Anlamı | El Müğni Ne Demek?

El Mâni Anlamı | El Mani Ne Demek?

Ed Dâr Anlamı | Ed Dar Ne Demek?

En Nafi Anlamı | En Nafi Ne Demek?

En Nûr Anlamı | En Nur Ne Demek?

El Hâdi Anlamı | El Hadi Ne Demek?

El Bedi Anlamı | El Bedi Ne Demek?

El Bâkî Anlamı | El Baki Ne Demek?

El Vâris Anlamı | El Varis Ne Demek?

Er Reşid Anlamı | Er Reşid Ne Demek?

Es Sabur Anlamı | Es Sabur Ne Demek?

Son Söz

Başta ve sonda hamd O’nundur. Âlemlere rahmet olarak gönderilen resûlü Muhammed’e onun temiz ve pak olan âlu ashabına salât ve selâm olsun.

Ey merhametlilerin en merhametlisi, senin rahmetinle bu yazımız son buldu.

Kaynakça | Bibliyografya

Abdülmecîd Hânî, Hadâiku’l-Verdiyye: Nakşi Şeyhleri (trc. Mehmet Emin Fidan), İstanbul: Semerkand Yayınları, 2011.

Aclûnî, İsmail b. Muhammed, Keşfü’l-Hafâ, c. 1-2, Beyrut 1997.

Algar, Hamid, “Alâeddin Attâr”, DIA, 2/319-320. a.mlf.,”Bahâeddin Nakşibend”, DIA, 4/458-460. a.mlf., “İmâm-ı Rabbânî”, DIA, 22/194199. a.mlf., “Muhammed Pârsâ”, DIA, 30/563-565. a.mlf., Nakşibendîlik, İstanbul: Insan Yayınları 2013. Ali el-Kârî, Mirkâtü’l-Mefâtih, Beyrut 1994.

Ali el-Müttakî, Allâme Alâeddin Ali el-Müttakî b. Hüsameddin el-Hindi, Kenzü’l-Ummal, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1993.

Bekir Topaloğlu, “Esmâ-i Hüsnâ”, Dia, 11/404-418 Buhârî, Muhammed b. İsmail, es-Sahîh, c. 1-4, Kahire 2004.

Celâleddin, Rûmî, Mesnevî (trc. Adnan Karaismailoğlu), Ankara: Akçağ Yayınları, 2010.

Dâvûd İbrâhimî, “Esrârnâme”, DIA, 11/434-435. Ebû Nuaym, Zikru Ahbâri İsbahân, c. 1-2, Leiden 1931.

Hâkim en-Nîsâbûrî, Ebû Abdullah Muhammed, el-Müstedrek, Beyrut 1990.

Haksever, Ahmet Cihat, Ya’kûb-i Çerhî Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, İstanbul: İnsan Yayınları, 2009.

Hasan Enverî, Ferheng-i Büzürg-i Suhen, Tahran: İntişârât-i Suhen, 1382.

Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ (haz. Mehmet Akkuş-Ali Yilmaz, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2006.

İbnü’l-Esîr, Mecdüddin, Câmiu’l-Usûl fî Ehâdîsi’r-Resûl, Beyrut: Darü’l-fikr, 1983.

Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (ed. Zafer Erginli), Istanbul: Kalem Yayınevi, 2006.

Mevlânâ Ali b. Hüseyin es-Saff, Reşehật: Hayat Pınarından

Can Damlaları (sad. Mustafa Özsaray), İstanbul: Semerkand Yayınları, 2013.

Molla Câmî, Nefehâtü’l-Üns min Hadarâti’l-Kuds (trc. Lâmiî Çelebi, haz. Süleyman Uludağ-Mustafa Kara), İstanbul 2014.

Mustafa Öztürk-Mehmet Suat Mertoğlu, “Zemahşeri”, DIA, 44/234-238.

Münâvî, Muhammed Abdürrauf, Feyzü’l-Kadîr, c. 1-13, Riyad 1998.

Müslim, Ebü’l-Hüseyin b. Haccâc el-Kuşeyrî, es-Sahîh, c. 1-5, Beyrut 2003.

Necmeddin b. Muhammed Nakşibendî, Hulâsatü’l-Mevâhib: Altın Silsile (haz. İbrahim Tozlu), İstanbul: Semerkand Yayınları, 2013.

Nesai, Ebû Abdurrahman, es-Sünen, c. 1-8, İstanbul 1992. Nevşânî, Ârif, “Yakûb-i Çerhî”, DİA, 43/281. Sayyid Maqbul Ahmad, “Bombay”, DİA, 6/280. Sinanoğlu, Mustafa, “Muattıla”, DİA, 30/330.

Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr, Târih, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005.

Tahsin Yazıcı – Süleyman Uludağ “Hâce Abdullah”, DIA, 17/222.

Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. Isa, es-Sünen, c. 1-5, Beyrut 1987.

Tosun, Necdet, Bahâeddin Nakşibend Hayatı, Görüşleri, Tarîkatı, İstanbul: İnsan Yayınları, 2015.

a.mlf., “Ubeydullah Ahrâr”, DIA, 42/19-20.

Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Marifet Yayınları, 1995.

a.mlf., “Bâharzî, Seyfeddin”, DIA, 4/474-475. Yavuz, Yusuf Şevki, “Müşebbihe”, DIA, 32/156.

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

2 thoughts on “Esmaül Hüsna: 99+ İsim | Anlamları ve Tesbihleri | Dev Rehber

    1. Bu değerli yorumunuz için teşekkürler. Emeklerimizin meyvesini görmek bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah daha çok fazla bilgi öğrenirsiniz.
      Teşekkürler, Vesselam…
      Dinmatik – İslam Sitesi Ekibi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir