Allah Dostları Evliyalar ve Alimler Kimlerdir?

Allah dostları evliyalar ve alimler kimlerdir adlı yazımıza bir ayet ile başlayalım inşallah.

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Hakim’deki, bütün insanları ve allah dostları ayet içerisinde şu üç gruba ayırmıştır:

 1. Mü’minler (Ashâb-ı Meymene)
 2. Kâfir ve münâfiklar (Ashâb-ı Meş’eme)
 3. Hayırlarda en önde olan ve ilâhi yakınlığa ulaşan kamil müminler (Sâbikûn-Mukarrabûn). Allah dostları ile ilgili ayetler den biri olan bu ayet için bakınız Vâkia 56/7-10.

Allah dostları var mıdır?

Bu üçüncü kısımda olanları Tasavvuf alimleri Allah dostu olarak tarif etmektedir. Yani ayette var olarak zikredilen bir sıfattır ve bu sıfata bürünmüş olanlara da Allah dostları denir.

Allah Dostları Kimlerdir?

Tasavvuf imamları veli, arif, mürșit, șeyh, allah dostları, sûfi deyince üçüncü gruba giren kamil müminleri kast ederler. Mukarrebun sınıfına giren zatların tümü velidir. Ama hepsi manevî irşad ile görevli değildir. Allah dostu nedir sorusunun cevabı bu paragraf ile güzelce anlatılmıştır.

Allah dosltarının içlerinden bir kısmı, Rasûlullah (s.a.v) Efendimizin vârisi sıfatıyla ümmetin irşadını, terbiye ve tezkiye işini yürütmektedir. Bu Allahu Teâlâ’nın bir ihsanıdır, dilediğine verir.

Allah dostu evliyalar tarafından manevi irşad kıyamete kadar sürecektir. Çünkü, Rasulullah (s.a.v) Efendimizin peygamberliği devam etmektedir. O’nun Allah’a davet, kalpleri tezkiye, nefis terbiyesi ve gönülleri ilâhi aşk ile doldurup ahirete yöneltme işini, derecelerine göre vârisleri (velileri) yürütmektedir.

İrşad ne zamana kadar devam edecektir?

Yeryüzünde din ile yükümlü olan insan bulunduğu sürece irşad da devam edecektir.

İrşad etmekle görevli olanlar kimlerdir?

Bu işi üstlenen kamil müminler, takvada imam olabilme sıfatına ulaşmış Allah dostları salih zatlardır.

Allah dostları ile ilgili ayetler neler? Allah dostları ayet içerisinde nasıl geçer?

Onlar, Kur’an-ı Hakim’de, “sâbikûn-mukarrebun” sınıfında tanıtılmışlardır.

Allah Dostlarının Hayatları

Allah dostlarının hayatı sıfat ve ahlaklarını, müfessirler şöyle özetlemişlerdir:

 • Allah dostları dünyayı Allah için terk ederler.
 • Allah dostları iyilikleri kusurlarından fazladır.
 • Allah dostları Allah’a tam tevekkül edip bütün gayretlerini O’nun uğrunda harcarlar.
 • Allah dostları bütün düşünce ve dertleri ahirettir.
 • Allah dostları kendileri kurtuluşa erdikleri gibi, şefaatleriyle, başkalarının kurtuluşuna da vesiledirler.
 • Allah dostları bütün işlerinde Allahu Teala’ya dayanırlar.
 • Allah dostları devamlı Allah’ın rızâ ve muhabbetini ararlar.
 • Allah dostları günahın büyüğünden ve küçüğünden kaçınırlar.
 • Allah dostları namaz ve cihada herkesten önde ve önce koşarlar.
 • Allah dostları kendi ayıplarıyla meşgul olur, başkalarının kusurlarına takılmazlar.
 • Allah dostları ayetlerin ve hadislerin müjdelediği gibi, hesapsız olarak Cennete girerler.1
 • Allah dostları amel defterlerini sağ taraflarından alırlar.2
 • Allah dostları Allah’tan fazlasıyla korkarlar. Gerçek anlamda alimdirler.
 • Allah dostları bâtınları zâhirlerinden daha güzeldir.
 • Allah dostları Allahu Teâlâ’yı diliyle birleyen, azalarıyla ona itaat eden ve kalpleriyle ihlas üzere olan ihlas sahibi (muhlis) kimselerdir.
 • Allah dostları Kur’an’ı okuyup anlar ve gereğince amel ederler.3
 • Allah dostları cihat ehlidirler, devamlı hizmet ederler.4
 • Allah dostları illiyyûn makamına yükselmişlerdir.5
 • Allah dostları iradelerini Cenabı Hakk’ın muradında fâni etmişlerdir.
 • Allah dostları mescide herkesten önce girip en sonra çıkarlar.6
 • Allah dostları kendilerine hak verilince kabul eder, kendilerinden bir şey istenince bolca dağıtır, insanlara hüküm verirken kendi nefsine hüküm veriyormuş gibi davranırlar.7
 • Allah dostları Allah’ı hiç unutmazlar, devamlı zikir halindedirler.8
 • Allah dostları manevî hal sahibidirler.
 • Allah dostları belaların Allah’tan geldiğine iman ettiklerinden, belalardan tat alırlar.
 • Allah dostları kendilerine dünya malı verilmediğinde şükreder, ellerine bir şey geçince başkalarına verirler.
 • Allah dostları Rableri ile beraber olmak onlara her şeyden güzel gelir.9

Allah dostu ne demek sorusuna da cevap vermek için evliya sözleri paylaşım.

İmam Kuşeyri (k.s), kullukta en ön safta yer alan şöyle tanıtır:

“Onlar, Allahu Teâlâ ile bekâbillah makamına çıkmış (bâkî), Allah’tan başka varlıklardan kalben alakayı kesmiş, ruhunu Yüce Allah’a feda etmiş, hakkaʻl-yakin derecesine ulaşmış, bütün boş ve lüzumsuz şeyleri terk etmiş, her türlü güzel ahlakı elde etmiş, müşahede makamına ulaşmış, Cenâb- Hak’tan hiç ayrı kalmayan kimselerdir.10

Allah dostu olmak için ne yapılmalı?

Allah dostlarının hayatları kısmında anlattığımız ahlaki özellikler kimde bulunursa, o kişi Allah dostu olmak şerefine sahip olur.

Allah dostları isimleri nelerdir?

Ona, müfessirlerin muttakî, fakihlerin âlim, muhaddislerin sâlih, ehl-i tasavvufun sûfî, halkın veli demesi, sadece ismini değiştirir.

Sonucu değiştirmez.

Allah dostu nedir hakkında daha fazla bilgi edinmek için tasavvuf rehberi adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Kaynakça | Bibliyografya

 1. Ayetler için bkz: Fâtir 35/ 32-33; Vâkia 56/12, 88, 89; Infitâr 82/13; Mutaffifin 83/ 28.
 2. Buraya kadar verilen tarifler için bkz: Semerkandî, Bahru’l-Ulûm, III, 86-87.
 3. Bkz: Begavî, Meâlimü’t-Tenzil, VI, 423.
 4. İbnu’l-Cevzî, Zâdu’l-Mesîr, VIII, 133. Söz, Hz. Osman’a aittir.
 5. Bkz: Ibnu Kesir, Tefsir, VII, 490-491.
 6. Suyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, VIII, 6-7. Suyûtî bu görüşü, Ebû Nuaym ve Beyhaki’den rivâyet ettiği bir hadise dayanır.
 7. Kurtûbî bu görüşü bir hadisten alarak nakleder. Bkz: el-Câmi’, XVII, 199.
 8. Kurtûbî: “Sâbik hakkında erbâb-ı kulüb pek çok şey söylemiştir.” diyerek, sûfilerden nakillerde bulunur ve bu görüşü Zunnûn el-Misri’den nakleder.
 9. Kurtubi, a.g.e, XIV, 348-349.
 10. Kuşeyrî, Latâifu’l-İşârât, III, 204-206. (İbrâhim Besyûnî tahkikiyle, II, baskı, 1983)

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir